O crash

Centrum Badań nad Zmianą
Społeczną i Mobilnością

Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) bierze pod lupę pojęcia zmiany społecznej oraz towarzyszącej jej często mobilności i przygląda się jej w sposób interdyscyplinarny, zapraszając do tego procesu badaczy z różnych dyscyplin z całego świata.

Łącząc jakościowe i ilościowe metody badawcze nauk społecznych podejmujemy empiryczne badania nad krytycznymi problemami społecznymi w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej w odniesieniu do szerszego kontekstu społecznego. Uwzględniamy takie zjawiska jak globalizacja, migracje, pandemia, zmiany gospodarcze i nowe technologie, które bezpośrednio kształtują i zmieniają różne dziedziny życia człowieka i całych społeczeństw.

W nadchodzących latach Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością będzie badać kwestie społeczne, behawioralne i ekonomiczne dotyczące mobilności ludzi, jakości i charakteru pracy, struktury i przepływu organizacji oraz życia społecznego w odpowiedzi na krajowe i globalne procesy przemian społeczno-gospodarczych.

O projekcie

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie
 • Kierownik projektu
  prof. dr hab. Izabela Grabowska
 • Kwota dofinansowania
  1 670 760 PLN
 • Czas trwania
  15.07.2021 — 14.01.2026
 • Źródło finansowania
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS

Przez całe życie wychowywaliśmy się w przekonaniu, że „międzynarodowe podróże kształcą”, a dzięki nim możemy otworzyć nasze umysły na świat. Czy możemy powiedzieć, że migracja międzynarodowa jest szkołą życia? Co odróżnia migrację od innych doświadczeń „szkoły życia”? Podczas zmieniających się kontekstów kulturowych uczymy się rzeczy, o których nigdy nie uczono nas w szkole: ja, inni, relacje, praca. Zmieniamy się jako ludzie. Migrantów można postrzegać jako obserwatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą wnieść perspektywę ukrytą w znanym kontekście. Inaczej jest patrzeć na świat przez dziurkę od klucza, a inaczej przez otwarte drzwi.

Projekt badawczy BigMig rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną.

Projekt badawczy BigMig, który jest realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH), rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną. Wykorzystuje analizę dużych, średnich i małych zbiorów danych (Big Data, Medium Data and Small Data). BigMig integruje dyscypliny i metodologie, aby wyjaśnić: postawy komunikacyjne migrantów (Big Data – Migrant Tweet Tracker), selektywność migrantów ze względu na niebadane dotąd nowe cechy, np. cechy osobowości w odniesieniu do znanych cech społeczno-demograficznych, wpływ migracji na kapitał ludzki, kapitał psychologiczny, kapitał społeczny i kapitał ekonomiczny (Middle Data – sondaż, wywiad kwestionariuszowy) oraz transfery społeczno-kulturowe migrantów (Small Data – studia przypadku).

Głównym celem projektu BigMig jest zrozumienie:

 1. selektywności międzynarodowych migrantów poprzez porównanie cech osobowości, a także kapitału ludzkiego, psychologicznego, społecznego i ekonomicznego osób przemieszczających się przestrzennie w odniesieniu do osób niemobilnych;
 2. wpływ doświadczenia migracyjnego na budowanie niematerialnych kapitałów człowieka w odniesieniu do zasobów materialnych;
 3. oraz transfery społeczno-kulturowe jako indywidualne i zbiorowe akumulacji zasobów człowieka, na które oddziałała migracja.

Portal badawczy z informacją zwrotną mojamigracja.org został stworzony w ramach projektu BigMig.
Projekt BigMig finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki, w programie badawczym OPUS (Nr projektu: 2020/37/B/HS6/02342).

O nas

Nasz zespół

Izabela Grabowska

profesor nauk społecznych, socjolożka i ekonomistka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC), Utrecht University w Holandii (visiting professor), University College London (visiting scholar). Członkini Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wypromowała 4 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM. Członkini międzynarodowej migracyjnej Sieci Badawczej IMISCOE, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, British Sociological Association, European Sociological Association.

W Akademii Leona Koźmiskiego jest w Katedrze Ekonomii i kieruje centrum badawczym CRASH (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością).

W latach 2005-2021 – adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021).

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar.

Dominika Winogrodzka

socjolożka, badaczka społeczna

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: badania rynku i analiza polityk publicznych). Obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu trajektorii mobilnościowych na sekwencje społeczno-zawodowe młodych ludzi. Jej zainteresowania naukowe znajdują się na styku studiów nad młodymi, badań nad karierami zawodowymi oraz studiów nad mobilnością. Specjalizuje się i prowadzi zajęcia z zakresu metodologii jakościowych badań społecznych. Publikowała w renomowanych czasopismach, zarówno międzynarodowych (Journal of Youth Studies, International Migration) jak i krajowych (Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny). Laureatka licznych stypendiów naukowych, m.in. Narodowego Centrum Nauki (SONATA BIS, OPUS) a także Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych doktorantów.

Członkini Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni rolę badaczki-stypendystki w projekcie „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (OPUS-19, NCN). Pracuje również w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, gdzie zaangażowana jest m.in. w realizację projektu „MIMY: Empowerment through liquid Integration of migrant youth in vulnerable condition” (Horyzont 2020). Kieruje także projektem „INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii Covid-19”, na który otrzymała grant w konkursie PRELUDIUM-20 Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji: https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/mgr-dominika-winogrodzka

Ivanna Kyliushyk

politolożka, badaczka społeczna

Zajmuje się badaniami dotyczącymi problematyki współczesnych procesów migracyjnych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji ukraińskiej, inkluzji i partycypacji politycznej cudzoziemców, polityk migracyjnych i integracyjnych. Ukończyła studia magisterskie na Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki (Wydział Historyczny) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (Studium Europy Wschodniej). Obecnie jest doktorantką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pracę doktorską o prawach politycznych cudzoziemców na poziomie samorządowym. Działaczka społeczna, od 2015 roku współpracuje z Fundacją „Nasz Wybór”, gdzie koordynuje działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz włącza się w realizację projektów badawczych.
Członkini Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni rolę badaczki-stypendystki w projekcie „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (OPUS-19, NCN). Badaczka w projektach: „MIMY: Empowerment through liquid Integration of migrant youth in vulnerable condition” (finansowany przez Komisję Europejską w ramach grantu H2020-SC6-MIGRATION-2019) oraz w projekcie „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19” (finansowany przez Fundację im. Heinricha Bölla).

O nas

Nasze publikacje

OPUBLIKOWANE I W DRUKU:

 • Grabowska, I. (2023). Societal dangers of migrant crisis narratives with a special focus on Belarussian and Ukrainian borders with Poland. Frontiers in Sociology, vol.7, https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1084732  
 • Kyliushyk, I. & Jastrzębowska, A. (2023). Aid attitudes in short- and long-term perspectives among Ukrainian migrants and Poles during the Russian war in 2022. Frontiers in Sociology, vol.7. 
 • Grabowska, I., Jastrzebowska, A. (in press). Migratory Informal Human Capital of Returnees to Central Europe: A New Resource for Organisations. Central European Management Journal. 
 • Grabowska, I., Jastrzębowska, A. (2022). Mobile transitions to adulthood and soft skills of Polish and Lithuanian return migrants. Rocznik Lubuski 48(1) (Anniversary Volume for Prof. Maria Zielinska), 159-174.  
 • Grabowska, I., & Jastrzebowska, A. (2022). Migration and the Transfer of Informal Human Capital: Insights from Central Europe and Mexico. Routledge. ISBN: 9781003011545. DOI: 10.4324/9781003011545 
 • Chlasta, K., Sochaczewski, P., Grabowska, I., Jastrzębowska, A. (2022). MyMigrationBot: A Cloud-based Facebook Social Chatbot for Migrant Populations. Federated Conference on Computer Science and Intelligence Systems 2022, Volume: 31, pp. 51–59. DOI: 10.15439/2022F187 
 • Winogrodzka, D., Grabowska, I. (2021). (Dis)ordered Social Sequences of Mobile Young Adults: Spatial, Social and Return Mobilities. Journal of Youth Studieshttps://doi.org/10.1080/13676261.2020.1865526 (open access). 

MY W MEDIACH:

 • 12.02.2022r. – PulsHR.pl | „Polacy wracają do kraju. Mają coś, czego brakuje na naszym rynku pracy” materiał przygotowany na podstawie informacji prasowej. 
 • 09.02.2022r. – TOK_FM_prof_Grabowska audycja „Pierwszego Śniadanie w TOK-u” 
 • 08.02.2022r. Radio RDC | audycja „Popołudnie RDC” rozmowa z prof. Izabelą Grabowską. 
 • 07.02.2022r. – Rzeczpospolita „Ucieczka powracających” 
 • 06.02.2022r. – Rzeczpospolita – „Źle wykorzystujemy powroty z emigracji” – komentarze eksperckie prof. Izabeli Grabowskiej i dr Agaty Jastrzębowskiej.

Projekt został stworzony przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS.

Portal powstał z inspiracji projektem Moja Moralność
dr Marioli Paruzel-Czachury.

Odkryj potencjał tkwiący w Twojej migracji! Porównaj się z innymi osobami.

Weź udział w badaniu naukowym i uzyskaj informację zwrotną na temat swoich kapitałów. Zobacz swoje wyniki na tle innych osób.